Shyamala Dandakam by Sri Kalidasa

Shyamala Dandakam Telugu:

ధ్యానం:

మాణిక్యా వీణా ముపలాలయంతం
మదాలసం మంజుల వాగ్విలాసమ్
మాహంద్రనీలద్యాతి కోమలాంగం
మాతంగకన్ాం మనస స్మరామి
చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోననతే కుంకుమరాగోణే
పండ్రేక్షు పాశంకుశ పష్పబాణ హసేే నమసేే గగేకకమాత
మాతా మరకత శామ మాతంగ మధుశలినీ
కురాాత్ కటాక్షం కళాాణీ కదంబవనవాసినీ
గయమాతంగ తనయే గయనీలోతపలద్యాతే
గయ స్ంగతరసికే గయ లీలాశుకప్రియే

దండకం

1) గయ గనని! సుధాస్ముద్రంత ర్భదానమణిద్విప స్ంూఢ
బిలాిటవీమధ్ా కలపద్రుమా కలప క్యదంబ క్యంతారవాస్ప్రియే!
కృతిేవాస్ప్రియే! స్రి లోకప్రియే!

2) సదరారబధ స్ంగత స్ంభావన్ స్ంభ్రమాలోల నీపస్రగాబదధ
చూళీ స్న్థత్రికే! సనుమతుపత్రికే!

3) శేఖరీభూత శీతాంశురేఖా మయూఖావళీనదధ సుసినగధ నీలాలక్రేణణి
శృంగారితే! లోక స్ంభావితే!

4) క్యమలీలా ధ్నుస్సనినభ భ్రూలతా పష్ప స్ంేకహ కృచ్చార్భ
గోరోచన్ పంకకేళీ లలామాభిరామే! సురామే! రమే!

5) ప్రోలలస్దాిళిక్య మౌక్తేక్రేణణిక్య చంద్రిక్యమండలోదాుసి,
లావణా గండస్థలనాస్ే కస్తేరిక్యపత్రరేఖా స్ముద్భుత
సౌరభా స్ంభ్రంత భృంగాంగన్గత సంద్రీభవనమంద్ర తంత్రీస్ిరే! సుస్ిరే!
భాస్ిరే!

6) వలలకీవాదన ప్రక్రియా లోల తాళీదళాబదధ తాటంక భూా
విశేానిితే! సిదధస్మామనితే!

7) దివాహాలామదోేకిల హలాలస్చాక్షురాందోనన ్రీ స్మా్షిపపే క్ణైక
నీలోతపలే! నిరమలే!

8) పూరితాశేష్ లోక్యభి వాంఛాఫలే! ్రీ ఫలే!

9) సేిద బింద్భలలస్తాాల లావణా నిష్ాంద స్ందోహ స్ంేకహ
కృన్నసిక్య మౌక్తేకే! స్రిమంత్రాతిమకే! క్యళికే!

10) ముగధ మందసిమతోదార వకరసుారత్పపగ కూఢపర తాంూలల
ఖండోతకరే! జ్ఞాన ముద్రకరే! ్రీ కరే!

11) కుందపష్పద్యాతిసినగధ దంతావళీ నిరమలాలోల కలోలల స్మేమనన సేమర
ోణణాధ్రే! చ్చర్భవీణాధ్రే! పకి బింబాధ్రే!

12) సులలిత నవ యౌవన్రంభ, చంద్రోదయోేకిల లావణా
ద్యగాధరైవావిరువత్ కంబు బింబోక హృతకంధ్రే! స్తకళా మందిరే! మంథరే!

13)దివా రతనప్రభా బంధురచానన హారాదిభూా
స్ముదోయోతమాన్నవదాాంగ ోణభే! శుభే!

14) రతన కేయూర రశ్మమచాటా పలలవప్రోలలస్దోయరలతారాితతే! యోగ్వభి:పూితతే!

15) విశి దిఙ్మండల వాాపే మాణికా తేగ సుారతకంకణాలంకృతే!
విభ్రమాలంకృతే! సధుభి స్తకృతే!

16) వాస్రారంభవేళా స్ముగ్ృంభమాణారవింద ప్రతిఛ్ఛనన పాణిదియే!
స్ంతతోదాదియే! అదియే!

17) దివారతోనరిమక్య ద్వధితిస్తేమ స్ంధాాయమాన్ంగుళీ పలలవోదాననఖంద్య
ప్రభామండలే! స్నునతాఖండలే! చిత్రపరభామండలే! ప్రోలలస్తుకండలే!

18) తారక్యరాితనీక్యశ హారావళిసేమర చ్చర్భస్ేన్భోగ భారానమనమధ్ా వలీలవళిఛ్ఛఛద
వీచీస్ములాలస్ స్ందరిితాక్యర సౌందరా రతానకరే! వలలకీ భృతకరే! క్తంకర ్రీ కరే!

19) హమకుంభోపమోతుేంగ వక్షోగ భారావనమ్రే! త్రిలోక్యవనమ్రే!

20) లస్ద్ వృతేగంభీరన్భీ స్రిస్తేర శైవాల శంక్యకర శామరోమావళీ భూష్ే!
మంజు స్ంభాష్ే!

21) చ్చర్భ శ్మంగతకటీ స్తత్ర నిరుతిసతానంగ లీలాధ్నుశ్మించినీ డంబరే! దివా
రతానంబరే!

22) పదమరాగోలలస్న్మమఖలా భాస్ిర శ్రోణి ోణభాితత స్ిరైభూభృతేలే! చంద్రక్యశీతలే!

23) వికసిత నవక్తంశుక్యతామ్ర దివాాంశుకఛ్ఛనన చ్చూఢర్భోణభాపరాభూత
సింద్భర ోణణాయమాన్మంద్ర మాతంగ హసేరగళే! వైభవానరగళే! శామలే!

24) కోమల సినగధ నీలోతపలోతాపదితానంగ త్పణీర శంక్య కరోదాయమ గంఘాలతే!
చ్చర్భలీలాగతే!

25) నమ్రదిక్యపల స్తమంతినీ కుంతలసినగధ నీలప్రభాపంగ స్ంజ్ఞత
ద్భరాింకురాశంక సరంగ స్ంయోగ రింఖననఖంద్భగ్లలే! ప్రోగిలే! నిరమలే!

26) ేకవ ేకవేశ దైతేాశ యక్షేశ భూతేశ వాగశ కోేశ వాయిగ్వన కోటీర మాణికా
స్ంఘృష్ట బాలాతపోదాయమ లాక్షారసర్భణా తార్భణాలక్ష్మీ గృహీతాంఘ్రి పదమదియే!
అదియే!

27) సుర్భచిర నవరతన పీఠసిథతే! సుసిథతే!

28) శంఖ పదమదియోపాశ్రితే! ఆశ్రితే! ద్యరాగవటుక్షేత్ర పాలైర్భాతే!

29) మతేమాతంగ కన్ా స్మూహానిితే! మంజులా మేనక్యదాంగన్మానితే!
భైరవైరష్టభిరేిష్టటతే! ేకవి వామాదిభి శిక్తే భిస్సంశ్రితే!

30) లక్షామోది శకేోష్టక సేవితే! భైరవీ స్ంవృతే! పంచబాేన రతాాచ స్ంభావితే!

31) మాతృక్య మండలైరమండితే! యక్ష గంధ్రి సిధాధంగన్ మండలైరరిాతే!

32) ప్రీతిశక్యేో వస్ంతేన చ్చనందితే భక్తేభాజ్ఞం పరం్రేణయసే కలపసే, ఛ్ందస
మోగసే భ్రగసే, యోగ్వన్ం మానసే ధాాయసే! గత విదాానుయోగాతితృష్ణైన కృష్ణైన
స్ంపూగాసే! భక్తేమఛ్ఛఛతస వేధ్స స్తేయసే, విశిహృేకాన వాేకాన విదాాధ్రైరీగయసే!
స్రిసౌభాగా వాంఛావతభిరిద్భభిసుసరాణాం స్మారాధ్ాసే!

33) స్రి విదాా విశేానిితే! చ్చటుగాథా స్ముచ్చారణం కంఠములోలల స్దిరై
రేఖానిితం, కోమలే!

34) శామలోదార పక్షదియం తుండోణభాతిద్భరీభవతికంశుక్యభం
శుకం లాలయంత పరిక్రీడసే!

35) పాణిపదమదియే న్దరేణాక్షమాలాగుణం సాటికం, జ్ఞానసరాతమకం పస్ేకం
బిభ్రత యేన స్ంచింతాసే!

36) తస్ా వక్యరంతరాత్ గదా పదాాతిమకే భారత నిస్సరేత్!

37) యేనవాతిం స్న్ధాకృతిర్ భావాసే, తస్ా వశా భవంతి ్త్రియయ పూర్భా
స్తపి లక్ష్మిస్హస్ర పరిక్రీడతే, తస్ా లీలాస్రోవారిధి తస్ా కేళీవనం నందనం,
తస్ాభద్రస్నం భూతలం, తస్ాగరేయవతా క్తంకరీ, తస్ాచ్చజ్ఞాక్షరీ ్రీ స్ియం

38) స్రి తరాథతిమకే! స్రి తంత్రాతిమకే! స్రియంత్రాతిమకే! స్రిమంత్రాతిమకే!
స్రి పీఠాతిమకే! స్రి తతాితిమకే! స్రి విదాాతిమకే! స్రి యోగాతిమకే!
స్రి న్దాతిమకే! స్రి శబాయతిమకే! స్రి విశితిమకే! స్రి ద్వక్షాతిమకే!
స్రి ముద్రతిమకే! స్రి శక్యేోతిమకే! స్రి వరాైతిమకే! స్రిూఢపే!
గగన్మతృకే! హ గగన్మతృకే! పాహి మాం పాహి మాం ేకవి!
తుభాం నమో ేకవి! తుభాం నమో ేకవి! తుభాం నమ

Shyamala Devi Worship

1 thought on “Shyamala Dandakam by Sri Kalidasa”

Leave a Comment