Rama Raksha Stotram Telugu & English

Sri Rama Raksha Stotram is a powerful stotram in praise of Lord Rama. It is composed by Sage Budha Kaushika.

\”Rama Raksha Stotram Telugu & English\” Song Lyrics

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్ర మంత్రస్య
బుధకౌశిక ఋషి:
శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా
అనుష్టుప్ ఛంద:
సీతా శక్తి:
శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకం
శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగ:

ధ్యానం

ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ
పద్మాసనస్థం
పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం
ప్రసన్నం
వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం
నీరదాభం
నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం
రామచంద్రం

స్తోత్రం

చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం
ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనం 1

ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనం
జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మండితం 2

సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకం
స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూతమజం విభుం 3

రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞ: పాపఘ్నీం సర్వకామదాం
శిరో మే రాఘవ: పాతు ఫాలం దశరథాత్మజ: 4

కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రప్రియ: శృతీ
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సల: 5

జిహ్వాం విద్యానిధి: పాతు కంఠం భరతవందిత:
స్కంధౌ దివ్యాయుధ: పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముక: 6

కరౌ సీతాపతి: పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్
మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయ: 7

సుగ్రీవేశ: కటిం పాతు సక్థినీ హనుమత్-ప్రభు:
ఊరూ రఘూత్తమ: పాతు రక్ష:కుల వినాశకృత్ 8

జానునీ సేతుకృత్-పాతు జంఘే దశముఖాంతక:
పాదౌ విభీషణశ్రీద: పాతు రామోఽఖిలం వపు: 9

ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం య: సుకృతీ పఠేత్
స చిరాయు: సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ 10

పాతాళ-భూతల-వ్యోమ-చారిణ-శ్చద్మ-చారిణ:
న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభి: 11

రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరన్
నరో న లిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి 12

జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నాభి రక్షితం
య: కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థా: సర్వసిద్ధయ: 13

వజ్రపంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్
అవ్యాహతాజ్ఞ: సర్వత్ర లభతే జయమంగళం 14

ఆదిష్టవాన్-యథా స్వప్నే రామరక్షామిమాం హర:
తథా లిఖితవాన్-ప్రాత: ప్రబుద్ధౌ బుధకౌశిక: 15

Sree raama rakshaa stOtraM

OM asya Sree raamarakshaa stOtra maMtrasya
budhakauSika Rshi:
Sree seetaaraama chaMdrOdaevataa
anushTup ChaMda:
seetaa Sakti:
Sreemad hanumaan keelakaM
SreeraamachaMdra preetyarthae raamarakshaa stOtrajapae viniyOga:
dhyaanaM
dhyaayaedaajaanubaahuM dhRtaSara dhanushaM baddha
padmaasanasthaM
peetaM vaasOvasaanaM navakamala daLasparthi naetraM
prasannaM
vaamaaMkaarooDha seetaamukha kamalamilallOchanaM
neeradaabhaM
naanaalaMkaara deeptaM dadhatamuru jaTaamaMDalaM
raamachaMdraM

stOtraM
charitaM raghunaathasya SatakOTi pravistaraM
aekaikamaksharaM puMsaaM mahaapaataka naaSanaM 1

dhyaatvaa neelOtpala SyaamaM raamaM raajeevalOchanaM
jaanakee lakshmaNOpaetaM jaTaamukuTa maMDitaM 2

saasitooNa dhanurbaaNa paaNiM naktaM charaaMtakaM
svaleelayaa jagattraatu maavirbhootamajaM vibhuM 3
raamarakshaaM paThaetpraaj~na: paapaghneeM sarvakaamadaaM
SirO mae raaghava: paatu phaalaM daSarathaatmaja: 4

kausalyaeyO dRSaupaatu viSvaamitrapriya: SRtee
ghraaNaM paatu makhatraataa mukhaM saumitrivatsala: 5

jihvaaM vidyaanidhi: paatu kaMThaM bharatavaMdita:
skaMdhau divyaayudha: paatu bhujau bhagnaeSakaarmuka: 6

karau seetaapati: paatu hRdayaM jaamadagnyajit
madhyaM paatu kharadhvaMsee naabhiM jaaMbavadaaSraya: 7

sugreevaeSa: kaTiM paatu sakthinee hanumat-prabhu:
ooroo raghoottama: paatu raksha:kula vinaaSakRt 8

jaanunee saetukRt-paatu jaMghae daSamukhaaMtaka:
paadau vibheeshaNaSreeda: paatu raamOఽkhilaM vapu: 9

aetaaM raamabalOpaetaaM rakshaaM ya: sukRtee paThaet
sa chiraayu: sukhee putree vijayee vinayee bhavaet 10
paataaLa-bhootala-vyOma-chaariNa-Schadma-chaariNa:
na drashTumapi Saktaastae rakshitaM raamanaamabhi: 11

raamaeti raamabhadraeti raamachaMdraeti vaa smaran
narO na lipyatae paapairbhuktiM muktiM cha viMdati 12

jagajjaitraika maMtraeNa raamanaamnaabhi rakshitaM
ya: kaMThae dhaarayaettasya karasthaa: sarvasiddhaya: 13

vajrapaMjara naamaedaM yO raamakavachaM smaraet
avyaahataaj~na: sarvatra labhatae jayamaMgaLaM 14

aadishTavaan-yathaa svapnae raamarakshaamimaaM hara:
tathaa likhitavaan-praata: prabuddhau budhakauSika: 15

 

1 thought on “Rama Raksha Stotram Telugu & English”

Leave a Comment