Kanakadhara Stotram

The Kanakadhara Stotra is a Hindu stotram composed in Sanskrit by the Hindu guru Adi Shankara.

సంకల్పం                             

కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం
కరుణాపూర త్రంగితై రపంగైః
అవలోకయ మం అకంచనానాం-
ప్రథమం, పత్రం అకృత్రిమం దయాయాైః
కమలాసన పణినా ల్లాటే
లిఖితం అక్షరపంకోం అసయ జంతైః
పరిమరజయ మత్ైః అంఘ్రిణాతే
ధనికద్వవర నివాస దైఃఖదోగ్ర్ధం

గణపతి ప్రారధన

వందే వంద్వరు మంద్వరం ఇందిరానంద కందల్ం
అమంద్వనంద సందోహబంధురం సంధురాననం

ధాయన శ్లలకం

దిగఘసోభైః కనక కంభ ముఖావసృష్ట
సవరావహినీ విమల్చారు జలాప్లలతంగం
ప్రాత్రనమమి జగతం జననీం, అశేష్
లోకాధినాథ గృహిణం అమృతబ్ధధప్లత్రం

కనక ధారా స్తోత్రం

అంగం హరైః ప్లల్కభూష్ణ మశ్రయంతీ
భృంగాగనేవ ముకళా భరణం త్మల్ం
అంగకృతఖిల్ విభూతి రపంగలీలా
మంగల్య ద్వస్తోమమ మంగళ దేవతయాైః

ముగాధముహుర్ విదధతీ వదనే మురారైః
ప్రేమత్రప ప్రణిహితని గతగతని
మలా దృశ్లర్ మధుకరీవ మహోత్పలేయా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాైః

విశ్వవమరంద్ర పదవిభ్రమ ద్వన దక్షం
ఆనందహేతు రధికం మురవిదివషోపి
ఈష్నినషీదతు మయి క్షణమీక్షణారధం
ఇందీవరోదర సహోదర మిందిరాయాైః

ఆమీలితక్ష మధిగమయ ముద్వ ముకందం
ఆనందకంద మనిమేష్ మనంగ త్ంత్రం
ఆకేకర సిత్ కనీనిక పక్షమ నేత్రం
భూత్యయ భవేనమమ భుజంగ శయాంగనాయాైః

కాలాంబుద్వలి ల్లితరస కైటభారైః
ధారా ధర స్తురతి యా త్టిదంగ నేవ
మతుైః సమసో జగతం మహనీయమూరిోైః
భద్రాణి మే దిశతు భారగవ నందనాయాైః

బాహవంత్ర మురజిత్ైః శ్రిత్కౌస్తోభే యా
హారావళీవ హరినీల్ మయీ విభాతి
కామప్రద్వ భగవతపి కటాక్షమలా
కలాయణమవహతు మే కమలాల్యాయాైః

ప్రాపోం పదం ప్రథమత్ైః ఖలు యత్రపరభావాత్
మంగల్యభాజి మధుమథిని మనమథేన
మయాయపతే త్ోదిహ మంథర మీక్షణారిం
మంద్వల్సం చ మకరాల్య కనయకాయాైః

దద్వయదదయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారాం
అసమననకంచన విహంగ శిశౌ విష్ణ్ణే
దష్కరమ ఘరమ మపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహైః

ఇష్టటవిశిష్టమత్యోపి యయాదయార్దదర
దృష్టటస్త్రివిష్టప పదం స్తల్భం భజంతే
దృష్టైః ప్రహృష్టకమలోదర దీపిోరిష్టటం
ప్లష్టం కృషీష్టమమ ప్లష్కర విష్టరాయాైః

గరదవ తేతి గరుడధవజ స్తందరీతి
శ్వకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి
సృష్టసితి ప్రళయకేళిషు సంసితయై
త్స్యయ నమైః త్రిభువనైక గురో సోరుణయయైః

శ్రుత్యయనమోస్తోశుభకరమ ఫల్ప్రసూత్యయ
రత్యయనమోస్తోరమణయ గుణారేవాయై
శక్యయనమోస్తోశత్పత్ర నికేత్నాయై
ప్లష్టయటైనమోస్తోప్లరుషోత్ోమ వల్లభాయై

నమోస్తోనాళీక నిభాననాయై
నమోస్తోదగ్ధధదధి జనమభూమ్యయ
నమోస్తోస్తమమృత్ స్తదరాయై
నమోస్తోనారాయణ వల్లభాయై

నమోస్తోహేమంబుజ పీఠికాయై
నమోస్తోభూమండల్ నాయికాయై
నమోస్తోదేవాది దయాపరాయై
నమోస్తోశ్వరాాయుధ వల్లభాయై

నమోస్తోదేవ్యయ భృగునందనాయై
నమోస్తోవిషోేరురస సితయై
నమోస్తోల్క్ష్మ్మై కమలాల్యాయై
నమోస్తోద్వమోదర వల్లభాయై

నమోస్తోకాంత్యయ కమలేక్షణాయై
నమోస్తోభూత్యయ భువన ప్రసూత్యయ
నమోస్తోదేవాదిభ రరిితయై
నమోస్తోనంద్వత్మజ వల్లభాయై

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని
సామ్రాజయద్వన నిరతని సరోరుహాక్షి
త్వదవందనాని దరితదధరణోదయతని
మమేవ మత్ రనిశం కల్యంతు నానేయ

యత్కటాక్ష సముపసనా విధిైః
సేవకసయ సకలారిసంపదైః
సంత్నోతి వచనాంగ మనసైః
తవం మురారి హృదయేశవరీం భజే

సరసజనయనే సరోజ హసేో
ధవళత్రాంశుక గంధమల్యశ్లభే
భగవతి హరివల్లభే మనోజేా
త్రిభువన భూతి కరి ప్రసీద మహయం

దిగఘసోభైః కనక కంభ ముఖావసృష్ట
సవరావహినీ విమల్చారు జలాప్లలతంగం
ప్రాత్రనమమి జగతం జననీం, అశేష్
లోకాధినాథ గృహిణం అమృతబ్ధధప్లత్రం

ప్రక్షిపోశ్లలకాలు

బ్ధలావటవీ మధయ ల్సత్ సరోజే
సహస్ర పత్రే స్తఖసనినవిష్టటం
అష్టటపద్వంభోరుహ పణిపద్వమం
స్తవరేవరాేం ప్రణమమి ల్క్ష్మం

అంభోరుహం జనమగృహం భవతయైః
వక్షసిల్ం భరోృగృహం మురారైః
కారుణయత్ైః కల్పయ పదమవాసే
లీలాగృహం, మే హృద్వయారవిందం

ఫల్ శృతి

స్తోవంతి యే స్తోతిభరమూభరనవహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమత్రం రమం
గుణాధికా గురుత్ర భాగయభాజినో
భవంతి తే భువి, బుధ భావితశయాైః

స్తవరేధారా స్తోత్రం, యచఛంకరాచారయ నిరిమత్ం
త్రిసంధయం యైఃపఠేనినత్యం స కబేరసమోభవేత్

saMkalpaM

kamalae kamalaaksha vallabhae tvaM
karuNaapoora taraMgitai rapaaMgai:

avalOkaya maaM akiMchanaanaaM-
prathamaM, paatraM akRtrimaM dayaayaa:

kamalaasana paaNinaa lalaaTae
likhitaaM aksharapaMktiM asya jaMtO:
parimaarjaya maata: aMghriNaatae
dhanikadvaara nivaasa du:khadOgrdheeM

gaNapati praardhana

vaMdae vaMdaaru maMdaaraM iMdiraanaMda kaMdalaM
amaMdaanaMda saMdOhabaMdhuraM siMdhuraananaM

dhyaana SlOkaM

digghastibhi: kanaka kuMbha mukhaavasRshTa
svarvaahinee vimalachaaru jalaaplutaaMgeeM
praatarnamaami jagataaM jananeeM, aSaesha
lOkaadhinaatha gRhiNeeM amRtaabdhi putreeM

kanaka dhaaraa stOtraM

aMgaM harae: pulakabhooshaNa maaSrayaMtee
bhRMgaaganaeva mukuLaa bharaNaM tamaalaM
aMgeekRtaakhila vibhooti rapaaMgaleelaa
maaMgalya daastu mama maMgaLa daevataayaa:

mugdhaa muhur vidadhatee vadanae muraarae:
praematrapaa praNihitaani gataagataani
maalaa dRSOr madhukareeva mahOtpalaeyaa
saa mae SriyaM diSatu saagara saMbhavaayaa:

viSvaamaraeMdra padavibhrama daana dakshaM
aanaMdahaetu radhikaM muravidvishOpi
eeshannisheedatu mayi kshaNameekshaNaardhaM
iMdeevarOdara sahOdara miMdiraayaa:

aameelitaaksha madhigamya mudaa mukuMdaM
aanaMdakaMda manimaesha manaMga taMtraM
aakaekara sthita kaneenika pakshma naetraM
bhootyai bhavaenmama bhujaMga SayaaMganaayaa:

aalaaMbudaali lalitOrasi kaiTabhaarae:
dhaaraa dharae sphurati yaa taTidaMga naeva
maatu: samasta jagataaM mahaneeyamoorti:
bhadraaNi mae diSatu bhaargava naMdanaayaa:

baahvaMtarae murajita: Sritakaustubhae yaa
haaraavaLeeva harineela mayee vibhaati
kaamapradaa bhagavatOpi kaTaakshamaalaa
kalyaaNamaavahatu mae kamalaalayaayaa:

praaptaM padaM prathamata: khalu yatprabhaavaat
maaMgalyabhaaji madhumaathini manmathaena
mayyaapatae ttadiha maMthara meekshaNaarthaM
maMdaalasaM cha makaraalaya kanyakaayaa:

dadyaaddayaanupavanO draviNaaMbudhaaraaM
asminnakiMchana vihaMga SiSau vishaNNae
dushkarma gharma mapaneeya chiraaya dooraM
naaraayaNa praNayinee nayanaaMbuvaaha:

ishTaa viSishTamatayOpi yayaa dayaardra
dRshTaa strivishTapa padaM sulabhaM bhajaMtae
dRshTi: prahRshTa kamalOdara deeptirishTaaM
pushTiM kRsheeshTa mama pushkara vishTaraayaa:

geerdaeva taeti garuDadhvaja suMdareeti
SaakaMbhareeti SaSiSaekhara vallabhaeti
sRshTisthiti praLayakaeLishu saMsthitaayai
tasyai nama: tribhuvanaika gurO staruNyai:

SrutyainamOstu Subhakarma phalaprasootyai
ratyainamOstu ramaNeeya guNaarNavaayai
SakyainamOstu Satapatra nikaetanaayai
pushTyainamOstu purushOttama vallabhaayai

namOstu naaLeeka nibhaananaayai
namOstu dugdhOdadhi janmabhoomyai
namOstu sOmaamRta sOdaraayai
namOstu naaraayaNa vallabhaayai

namOstu haemaaMbuja peeThikaayai
namOstu bhoomaMDala naayikaayai
namOstu daevaadi dayaaparaayai
namOstu Saar~naayudha vallabhaayai

namOstu daevyai bhRgunaMdanaayai
namOstu vishNOrurasi sthitaayai
namOstu lakshmyai kamalaalayaayai
namOstu daamOdara vallabhaayai

namOstu kaaMtyai kamalaekshaNaayai
namOstu bhootyai bhuvana prasootyai
namOstu daevaadibhi rarchitaayai
namOstu naMdaatmaja vallabhaayai

saMpatkaraaNi sakalaeMdriya naMdanaani
saamraajyadaana nirataani sarOruhaakshi
tvadvaMdanaani duritOddharaNOdyataani
maamaeva maata raniSaM kalayaMtu naanyae

yatkaTaaksha samupaasanaa vidhi:
saevakasya sakalaartha saMpada:
saMtanOti vachanaaMga maanasai:
tvaaM muraari hRdayaeSvareeM bhajae

sarasijanayanae sarOja hastae
dhavaLataraaMSuka gaMdhamaalyaSObhae
bhagavati harivallabhae manOj~nae
tribhuvana bhooti kari praseeda mahyaM

digghastibhi: kanaka kuMbha mukhaavasRshTa
svarvaahinee vimalachaaru jalaaplutaaMgeeM
praatarnamaami jagataaM jananeeM, aSaesha
lOkaadhinaatha gRhiNeeM amRtaabdhi putreeM

prakshipta SlOkaalu

bilvaaTavee madhya lasat sarOjae
sahasra patrae sukhasannivishTaaM
ashTaa padaaMbhOruha paaNipadmaaM
suvarNavarNaaM praNamaami lakshmeeM

aMbhOruhaM janmagRhaM bhavatyaa:
vakshasthalaM bhartRgRhaM muraarae:
kaaruNyata: kalpaya padmavaasae
leelaagRhaM, mae hRdaayaaraviMdaM

phala SRti

stuvaMti yae stutibhiramoobhiranvahaM
trayeemayeeM tribhuvanamaataraM ramaaM
guNaadhikaa gurutara bhaagyabhaajinO
bhavaMti tae bhuvi, budha bhaavitaaSayaa:

suvarNa dhaaraa stOtraM, yachChaMkaraachaarya nirmitaM
trisaMdhyaM ya:paThaennityaM sa kubaerasamObhavaet

 

Leave a Comment