Ashta Lakshmi Mantras

ప్రార్ధన

శ్రీవత్స వక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహమ్‌
శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీడ్యం శ్రీనివాసం భజే2నిశమ్‌

ధ్యాన (ఆవాహన) శ్లోకం

వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీ: కరతల కమలే సర్వదా దానలక్ష్మీః
దోర్డండే వీరలక్ష్మీః హృదయ సరసిజే భూతకారుణ్య లక్ష్మీః
ఖడ్దాగ్రే శౌర్యలక్ష్మీః నిఖిల గుణ గణాడంబరే కీర్తిలక్ష్మీః
సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మీః మయితు విజయతాం సర్వసామ్రాజ్య లక్ష్మీః

prayer:

Srivatsa Vakshasam Srisam Srilolam Srikaragraham
Sreemantam srinidhim sreedyam srinivasam bhaje2nisam

Dhyana (invocation) slokam:

Vaktrabje Bhagyalakshmi: Karatala Kamale Sarvada Danalakshmih
Dordande Veeralakshmih Hrudaya Sarasije Bhutakarunya Lakshmih
Khaddagre Shauryalakshmih Nikhila Guna Ganadambare Kirtilakshmih
Sarvange Saumyalakshmih Mayitu Vijayatam Sarvasamrajya Lakshmih

Leave a Comment